Novinky  |  O nás  |  Kontakt  |  Psali o nás  |  Návštěvní kniha

Stanovy občanského sdružení
Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, z. s.

PREAMBULE:

Již od dávného pravěku byla oblast středního Polabí často osidlována a využívána pro svou úrodnost a libé prostředí. S plynoucími věky pak narůstala s tímto prostředím i občanská a kulturní sounáležitost, která se pak projevovala narůstajícím hmotným i duševním kulturním bohatstvím. Domníváme se, že náš domovský mikroregion Přeloučsko stejně jako oblast celého středního Polabí jsou hodnotným společenským a kulturním dědictvím, jež je třeba nejenom uchovávat a rozšiřovat mezi nynějšími i pro budoucí generace, ale které je i po vzoru našich předků třeba nadále obohacovat.

Břehy 21. 8. 2003


Čl. 1. Úvodní ustanovení
1. Název spolku zní: „Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, z. s.“, dále jen v používaném zkráceném názvu „PZP".
2. Sídlem spolku PZP jsou Břehy, Bahníkova 120, 535 01 Břehy.
3. Spolek PZP působí na území České republiky.

Čl. 2. Charakter spolku PZP
1. PZP je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem, vzniklým na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
2. PZP je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3. Základní cíle spolku PZP
1. Spolek PZP se hlásí k odkazu duševních i materiálních hodnot, jež nám na Přeloučsku a v Polabí zanechaly generace předků a v rámci možností spolku je jeho cílem toto kulturní a společenské dědictví nadále udržovat, rozšiřovat a rozvíjet.

Čl 4. Formy činnosti spolku PZP
1. Formou činnosti spolku je vyvíjet praktické kroky vedoucí k uskutečnění cílů spolku definovaných v článku 3 těchto stanov. Především pak:
a) vyvíjet společenské a kulturní aktivity, jako jsou výstavy, setkání, přednášky či publikační činnost,
b) vést dialog a spolupráci s podobně smýšlejícími a činnost vytvářejícími společenstvími, spolky i právnickými a fyzickými osobami, jakož i s oficiálními úřady a institucemi,
c) rozšiřovat v rámci společenského a cestovního ruchu všeobecnou informovanost o kulturním a společenském významu mikroregionu Přeloučsko a střední Polabí.

Čl. 5. Ustanovení o členství
1. Členem spolku PZP může být:
a) fyzická osoba starší 18 let
b) právnická osoba
2. Členství ve spolku PZP vzniká na základě schválení písemné žádosti, které je přijato rozhodnutím valné hromady na jejím nejbližším jednání.
3. Členství ve spolku PZP zaniká:
a) písemným prohlášením o vystoupení ze spolku, a to dnem doručení výkonné radě nebo dnem, který je v prohlášení uveden,
b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení,
c) úmrtím člena (fyzické osoby),
d) zánikem člena (právnické osoby)
e) zánikem spolku PZP.
4. Zápis a výmaz údajů v seznamu členů spolku PZP zajišťuje rada.
5. Seznam členů spolku PZP je neveřejný.

Čl. 6. Práva a povinnosti člena spolku PZP
1. Člen spolku PZP má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady,
b) volit orgány spolku, kandidovat a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty, stížnosti, připomínky a dotazy orgánům,
d) vytvářet a podílet se na praktické činnosti.
2. Člen spolku má povinnosti:
a) dodržovat stanovy spolku PZP,
b) plnit usnesení orgánů spolku PZP,
c) aktivně hájit zájmy spolku PZP a podporovat dle svých možností a schopností hlavní cíle spolku PZP.

Čl. 7. Orgány a organizační uspořádání PZP
1. Orgány spolku PZP jsou:
a) valná hromada,
b) výkonná rada,
c) předseda a místopředseda,
d) kontrolní a revizní emisar.
2. Nejvyšším orgánem spolku PZP je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku.
3. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně a je svolána předsedou spolku PZP.
4. Valná hromada se svolá i v případě, pokud to odhlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výkonné rady, nejméně pak dva její členové a dále je svolána, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku PZP. O svolání valné hromady má právo písemně požádat i kontrolní a revizní emisar, pokud má důvodné podezření či výtky k hospodaření výkonnou radou. Valná hromada se pak musí uskutečnit nejpozději do 30 dnů od odhlasování (v případě hlasování výkonné rady) či doručení žádosti (v případě členů a kontrolního a revizního emisara spolku PZP).
5. Valná hromada se svolává a schází, aby:
a) změnila či doplnila stanovy spolku PZP,
b) rozhodla o případném zániku spolku PZP,
c) zvolila na pětileté funkční období výkonnou radu, předsedu, místopředsedu a kontrolního a revizního emisara spolku PZP,
d) určila koncepci spolku PZP a jeho praktické cíle na příští období,
e) vyslechla a schválila, zamítla či doporučila k doplnění zprávu kontrolního a revizního emisara,
f) schválila přijetí nových členů a rozhodla o případném vyloučení stávajících členů spolku PZP.
6. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Je usnášeníschopná, účastní-li se nadpoloviční většina všech členů spolku. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda spolku PZP do 14 dnů náhradní valnou hromadu. Tato je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku.
7. Výkonná rada řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady a plní úkoly uložené jí valnou hromadou. Výkonná rada má nejméně tři členy včetně předsedy a místopředsedy. Členem výkonné rady se nesmí stát na stejné funkční období zvolený revizní a kontrolní emisar.
8. Předseda je statutárním zástupcem spolku PZP a jedná jménem spolku PZP. Funkčním zástupcem v případě předsedovy indispozice je místopředseda spolku PZP.
9. Povinností a právem kontrolního a revizního emisara je dohlížet na dodržování stanov výkonnou radou spolku PZP a nad jejím finančním hospodařením, aby nebylo v rozporu se stanovami spolku PZP a platnými právními předpisy.

Čl. 8. Hospodaření spolku
1. Hospodaření spolku PZP se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Příjmy spolku PZP tvoří dobrovolné příspěvky jeho členů, dary, obecné i účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z obchodní, nakladatelské, vydavatelské a neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v článku 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 4 těchto stanov.
4. Koncepci hospodaření schvaluje valná hromada spolku PZP.
5. Nakládat s finančními prostředky a dalším majetkem spolku PZP je oprávněna výkonná rada spolku PZP, která se zodpovídá valné hromadě PZP jako nejvyššímu orgánu spolku.

Čl. 9. Zánik spolku PZP
1. Spolek PZP zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných členů valné hromady. Ta je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech členů spolku. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda spolku PZP do 14 dnů náhradní valnou hromadu. Tato je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku.
2. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Tuto osobu určí poslední valná hromada, která rozhodla o zániku spolku PZP.

K A © A